Jurnal Melayu

Jurnal Melayu DBP

ASPEK  FONOLOGI DAN LEKSIKAL BAHASA ORANG ASLI CHE WONG

(Phonology And Lexical Aspect Of Orang Asli Che Wong Language)

Norajihah Muda*

[email protected]

Zaitul Azma Zainon Hamzah

[email protected]

Jabatan Bahasa Melayu, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi,

Universiti Putra Malaysia.

 

Terbit dalam talian (published online): 1 Januari 2021

Sila rujuk: Mohamad Rozi Kasim. (2021). Etnografi Komunikasi Orang Asli Jakun. Melayu: Jurnal Antarabangsa Dunia Melayu, 14(1), 85‒118.

 

Abstrak

Masyarakat orang asli di Malaysia terbahagi kepada tiga kelompok utama, iaitu Senoi, Negrito dan Melayu Proto. Suku orang asli Che Wong tergolong dalam kelompok orang asli Senoi. Sebahagian besar masyarakat orang asli Che Wong tinggal di Pahang terutamanya di perkampungan Sungai Enggang Kuala Gandah Pahang. Berdasarkan pemerhatian terdapat pengaruh bahasa Melayu dalam bahasa natif orang asli Che Wong kerana wujudnya dominasi bahasa utama, iaitu bahasa Melayu dalam proses komunikasi masyarakat orang asli Che Wong. Kajian ini memfokuskan aspek bahasa Che Wong yang digunakan sebagai alat komunikasi di Kampung Sungai Enggang Kuala Gandah, Pahang. Informan dalam kajian ini terdiri daripada penutur natif suku Che Wong. Tujuan kajian ini adalah untuk menghuraikan aspek fonologi dan leksikal bahasa suku orang Asli Che Wong dengan menggunakan pendekatan linguistik struktural. Pengkaji menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis data yang diperoleh melalui teknik rakaman dan lafaz. Pentranskripsian dilakukan menggunakan Symbol International Phonetic Alphabet (IPA) bersumberkan data kosa kata bahasa Che Wong berdasarkan senarai Swadesh dan kelas kata bertema. Berasaskan kajian, didapati bahawa bahasa Che Wong mempunyai lapan fonem vokal dan 20 fonem konsonan. Berdasarkan  leksikal bertema pula pengkaji mendapati terdapat perbezaan dan persamaan antara bahasa Che Wong dengan bahasa Melayu. Dalam kosa kata bertema kategori peralatan rumah khususnya terdapat persamaan penggunaan kosa kata antara bahasa Che Wong dengan bahasa Melayu. Namun begitu, secara keseluruhan penggunaan kosa kata banyak mengekalkan bahasa Che Wong sendiri. Kajian terhadap bahasa orang asli suku Che Wong yang meliputi aspek fonologi dan leksikal dilakukan agar struktur bahasa ini didokumentasikan secara terperinci, dan memastikan kelangsungan bahasa ini agar tidak pupus di telan zaman.

Kata kunci : Orang asli, Che Wong, Senoi, bahasa, fonologi, leksikal

Abstract

The aboriginal peoples of Malaysia, the Orang Asli, belong three main groups, namely the Senoi, Negrito and Proto Malays. The Che Wong is a tribe belonging to the Senoi peoples. A large portion of the Che Wong tribe live in Pahang, especially in villages in the areas of Sungai Enggang in Kuala Gandah, Pahang. Based on observation, the Malay language, as a dominant communication language, has influenced the language of the Che Wong tribe. This study focuses on the aspects of the Che Wong language as a medium of communication in Kampung Sungai Enggang, in Kuala Gandah, Pahang. The informants for this study were native speakers of the Che Wong community. The objective of this study was to explain the phonological and lexical aspects of the Che Wong language, using the approach of structural linguistics. The researcher employed a qualitative approach to analyse data obtained through recordings and pronunciation techniques. Transcription was done using symbols of the International Phonetic Alphabet (IPA), with Che Wong vocabulary data based on the Swadesh list and themed word classes. From the analysis, it is found that the Che Wong language has eight vocal phonemes and 20 consonantal phonemes. Based on the themed lexical items, the research also found that there are similarities and differences between the Che Wong and Malay languages. In the themed vocabulary data concerning household items, especially, there are similarities between the Che Wong and Malay languages. However, on the whole, the vocabulary retains much of the Che Wong language. A study of the Che Wong language covering phonological and lexical aspects should be performed to further examine the structure of this language, and to ensure its survival over time.

Keywords : Orang asli, Che Wong, Senoi, language, phonology, lexical

 

RUJUKAN

Abdul Talib Bon. (2003). Kenali kami masyarakat orang asli di Malaysia. Batu Pahat: Kolej Universiti Tun Hussein Onn.

Abdullah Hassan.(1989). Linguistik am untuk guru Bahasa Malaysia. Petaling Jaya, Malaysia: Fajar Bakti.

Abdul Hamid Mahmood (1998).  Kesalahan bahasa dalam Bahasa Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Asmah Haji Omar. (1983). Perancangan bahasa dengan rujukan khusus kepada perancangan bahasa Malaysia. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Asmah Haji Omar. (2001). Kaedah penyelidikan bahasa di lapangan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Asmah Haji Omar. (2006). Bahasa Mahmeri. Kuala Lumpur. Penerbit Universiti Malaya.

Carey Iskandar. (1976). Orang asli: The aboriginals tribes of Peninsular Malaysia. Kuala Lumpur & New York: Oxford University Press.

Crystal. D (2002). Language death. Cambrigde University Press.

Crystal, D. (2002). Mengapakah bahasa mati? (Azizah Md.Hussin, Penterjemah). Jurnal Bahasa.

Ethnologue (2005). Languages of the world. Dallas: SIL International

Harun Mat Piah. (2003). Sastera rakyat Malaysia, Indonesia, Negara Brunei Darussalam: Satu Perbandingan. Dewan Bahasa Dan Pustaka: Kuala Lumpur.

Nor Hashimah Jalaluddin. (2007). Asas fonetik. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Jamilah Bebe,Anis Nabila, Jamal Rizal (2016). Faktor-Faktor Keterancaman Budaya Material Masyarakat Orang Asli Che Wong. Journal of Education and Social Science.

Lamsir Bin Asib (2011). Faktor sosiolinguistik dan hubungannya dengan pemupusan bahasa Bajau Samah di daerah Kota Belud, Sabah (Tesis Master tidak diterbitkan). Universiti Putra Malaysia.

Lyons, J. (1970). Noam Chomsky. New York:  The Viking Press.

Mat Jidin Ahmad. (1994). Sastera rakyat dalam masyarakat orang asli (Latihan Ilmiah Tidak diterbitkan). Universiti Putra Malaysia.

Mohd Sharifudin Yusop. (2007). Keusangan bahasa orang asli Melayu proto: Kajian sosiologi bahasa terhadap dialek Duano dan Kanaq di Johor (Tesis Doktor Falsafah tidak diterbitkan). Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mohd Sharifudin Yusop.(2013).  Keterancaman bahasa orang asli Duano dan Kanaq. Serdang: Universiti Putra Malaysia.

Nur Faaizah Mohd Adam, Mohd Sharifudin, Riduan Makhtar. (2018). Bahasa orang asli Jahut: Penelitian aspek fonologi dan leksikal. Jurnal Antarabangsa Pendidikan, Psikologi dan Kaunseling.

Saadiah Maalip. (2014). Pemilihan bahasa: Proses peralihan bahasa masyarakat orang asli Che Wong. Jurnal Melayu. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Santrol Abdullah. (2016). Etnolinguistik bahasa Vaie di Sarawak, Malaysia (Tesis Doktor Falsafah tidak diterbitkan). Universiti Putra Malaysia.

Skeat, W.W. Blagden, Co. (1906). Pagan races of the Malay Peninsula (Vol. I & II). London: Micmillan and Co.

Stokhof. (2012). Beberapa catatan mengenai bahasa terancam di Pulau Alor dan Panjar (Indonesia Timur). Malaysia. Universiti Sains Malaysia.

Zaharani. (2005). The phonology-morphology interface in Malay: An optimality theoretic. Canberra: Pacific Language.

[Teks Penuh]