Jurnal Melayu

Jurnal Melayu DBP

PANTANG LARANG DALAM KALANGAN ORANG MELAYU: ANALISIS DARI PERSPEKTIF TEORI SPB4K

(Analysing Malay Taboos from the Perspective of SPB4K Theory)

Ani Haji Omar

ani.omar@fbk.upsi.edu.my

Fakulti Bahasa dan Pendidikan

Universiti Pendidikan Sultan Idris

Abstrak

Pantang larang ialah larangan atau tegahan terhadap perbuatan atau percakapan bagi mengelakkan sesuatu yang tidak diingini berlaku. Makalah ini mengupas segala pantang larang orang Melayu yang masih relevan dan patut diamalkan dari perspektif Teori Sistem Pemikiran Bersepadu 4K (SPB4K) melalui empat aspek, iaitu pemikiran kerohanian, kebitaraan, kesaintifikan dan kekreatifan. Pemikiran kerohanian berkaitan dengan keimanan dan ketaqwaan, hubungan manusia dengan Yang Maha Pencipta, sebagai hamba (hablumminallah) dan hubungan manusia sesama manusia serta dengan makhluk yang lain sebagai khalifah (hablumminannas). Pemikiran kebitaraan mengkaji kebijaksanaan orang Melayu dalam mengungkapkan pantang larang untuk mendidik serta menerapkan nilai murni. Pemikiran kesaintifikan melihat logik dan kesaintifikan orang Melayu dahulu kala berkaitan dengan kejadian alam seperti hujan, guruh, serta hubungannya dengan manusia dan kaitannya dengan haiwan serta tumbuhan. Pemikiran kekreatifan pula melihat kekreatifan orang Melayu menyusun ayat dan perkataan dalam pantang larang ini sehinggakan anak cucu bimbang untuk melanggarnya malah menurutinya tanpa banyak bicara.

Kata kunci: pantang larang, keluhuran, kerohanian, kebitaraan, kekreatifan, kesaintifikan

 

Abstract

Taboos are the prohibition of certain actions or speech in order to prevent something unwanted from happening. This article reviews whether the taboos of the Malay community are still relevant and should be followed from the perspective of the 4K Consolidated Thinking System Theory (SPB4K Theory) by looking at four different aspects: spiritual, incomparable, scientific and creative thinking.  Spiritual thinking is closely connected to faith and the relationship between humans and the Creator as His servants (hablumminallah) and the relationshipas among human beings as God’s vicegerents on earth (hablumminannas). Incomparable thinking studies the ways in which the Malays expressed taboos in order to educate and to inculcate good values. Scientific thought looks at the logic and the ‘scientificness’ of the thinking of the Malays of old regarding occurrences in the natural world such as rain and thunder, as well as the relationship of humans with the animal and plant world. Creative thinking looks at the creativity of the Malays in structuring the words and sentences in expressing their taboos to the extent that their descendants were afraid to breake these and would obey without question.

Keywords: taboos, sanctity, incomparability, creativity, scientificness

 

RUJUKAN

Abdullah Yusof, 2006. “Beberapa Aspek ‘Urf Fasid dalam Budaya Melayu dan Kesannya Terhadap Hukum” dlm. Md. Saleh Hj. Md. (ed.) ,Hukum Islam dan Budaya Tempatan. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Ani Haji Omar, 2013. Suara Hati Penyair Malaysia dalam Puisi Melayu Moden dari Perspektif Teori SPB4L. Tanjong Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Anisah Barakbah, 2007. Ensiklopedia Perbidanan Melayu. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.

Alif Mokhtar, 2007. “Pantang Yang Membawa Pengajaran” dlm. Mohd Rosli Saludin. Anjung Teromba. Penang: Goal Intelligent Publishing Sdn.Bhd.

Arab dan Nurul Akmar Mohd Idris. “Makanan Tanda Status Sosial” dlm. majalah Dewan Budaya hlm. 17, Jun, 2005. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Hanapi Dolah dan Mohd Nazri Ahmad, 2000. dlm. Anwar Din (ed.) Asas Kebudayaan dan

      Kesenian Melayu. Bangi: Penerbit UKM.

http//www.searchtruth.com/hadith_books.php

Khadim al-Haramain asy-Syarifain, 1990. Al-Quran dan Terjemahannya. Madinah: Kompleks Percetakan Al-Quran Nul Karim Kepunyaan Raja Fahd, Saudi Arabia.

Mohamad Daud Mohamad, 2007. Bahasa dan Persuratan Melayu daripada Nazrah Kebudayaan Melayu dlm. Mohamad Saleeh Rahamad (ed.) Budaya Serumpun Mendepani Globalisasi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohd Hasnawi, 2004. Isteri Mithali Idaman Seorang Suami. Kuala Lumpur: Penerbit Jasmin Enterprise.

Mohd Rosli Saludin, 2005. Teromba. Negeri Sembilan: Jabatan Kebudayaan Kesenian dan Warisan Negeri Sembilan.

Muhd Alif Redzuan, 2005. “Budaya Makan” dlm. Dewan Budaya, Jun hlm. 10–11, 2005. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Najibah Mohd Zain. “Komunikasi, Hormati Hak Kunci Perkahwinan Bahagia. Berita Harian, hlm. 9, 15 September 2004.

Nuraini Yusoff dan Mohamad Azmi Ab.Rahman. UPSI 13 (11) 2003: 216–38. Puisi Klasik: Cerminan Pemikiran Alam Melayu dalam Menghindar Bencana.

Rahimah Abd. Aziz dan Mohamed Yusoff Ismail, 2000. Masyarakat Budaya dan Perubahan. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ridha Bak Najjad, 2002. Hak dan Kewajipan Isteri dalam Islam. Jakarta: PT Lentera Basritama.

Robiah Sidin dan Juriah Long, 1998. Nilai Budaya Masyarakat Desa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Samsina Hj. Abd Rahman, 2011. “Pengungkapan Kekuasaan Allah terhadap Alam dalam Puisi Melayu Moden” dlm. Zaitul Azman Zainon Hamzah (ed.) Kedinamikan Bahasa dalam Budaya Isu dan Trend. Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia.

Taha Abd Kadir, 2005. “Pengubatan Tradisional Melayu” dlm. Dewan Budaya hlm. 10, Mac 2005. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Tenas Effendy, 1989. Ungkapan Tradisional Melayu Riau. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Zaharah Nawawi. ”Budaya Makan Masyarakat Malaysia” dlm. majalah Dewan Budaya hlm. 12–13, Jun, 2005. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.