Jurnal Melayu

Jurnal Melayu DBP

ANALISIS PENGARUH UNSUR FIQH TEMPATAN DALAM KITAB AL-SIRAT AL-MUSTAQIM KARYA SHAYKH NUR AL-DIN AL-RANIRI

(An Analysis of the Influence of Local Elements of Fiqh in Nur al-Din al-Raniri’s Al-Sirat al-Mustaqim)

 

 

Jamalluddin Hashim

jamalluddin@unisza.edu.my

Fakulti Pengajian Kontemporari Islam

Universiti Sultan Zainal Abidin

Abdul Karim Ali

abdkarim66@gmail.com

Akademi Pengajian Islam

Universiti Malaya

Hasanulddin Mohd

hasandin@unisza.edu.my

Fakulti Pengajian Kontemporari Islam

Universiti Sultan Zainal Abidin

Abstrak

Makalah ini bertujuan meneliti pengaruh unsur fiqh tempatan yang terdapat dalam penulisan manuskrip kitab al-Sirat al-Mustaqim (Kitab al-Taharah dan al-Salah) karya Shaykh Nur al-Din al-Raniri. Al-Sirat al-Mustaqim merupakan kitab fiqh berbahasa Melayu yang pertama sekali dikarang di Nusantara. Seorang orientalis Barat pernah mendakwa bahawa karya ulama Melayu lebih berbentuk terjemahan ke dalam bahasa Melayu daripada kitab fiqh klasik yang ternama pada masa itu. Maka, matlamat kajian ini adalah untuk melihat sejauhmanakah kebenaran dakwaan tersebut dengan menjadikan kitab al-Sirat al-Mustaqim sebagai teks kajian. Kajian ini merupakan kajian kepustakaan dengan tumpuan terhadap data berasaskan manuskrip al-Sirat al-Mustaqim. Data diproses secara kualitatif mengikut tema khusus berdasarkan ilmu sejarah dan dikemukakan secara deskriptif. Hasil kajian menunjukkan wujudnya beberapa isu fiqh tempatan yang yang dinyatakan oleh Shaykh Nur al-Din al-Raniri dalam kitab al-Sirat al-Mustaqim. Penemuan ini membuktikan dan menunjukkan kepekaan beliau sebagai ulama terhadap suasana kehidupan masyarakat Melayu yang melibatkan hukum-hakam syarak. Hal ini secara tidak langsung menolak dakwaan orientalis tersebut.

Kata kunci: isu fiqh tempatan, al-Sirat al-Mustaqim, Shaykh Nur al-Raniri, kitab fiqh klasik, terjemahan

 

Abstract

This paper is a study of the influence of local elements of fiqh (jurisprudence) found in the manuscript of Al-Sirat al-Mustaqim (Kitab al-Taharah and al-Salah) by Shaykh Nur al-Din al-Raniri (d. 1068H). Al-Sirat al-Mustaqim is the first book of fiqh written in the Malay language in the Malay archipelago. A western orientalist has made the allegation that the works of Malay scholars are merely translations of famous classical texts on fiqh. Therefore, the objective of this study is to examine the truth of this allegation by means of a text study of Al-Sirat al-Mustaqim. This study was conducted using library research, with a focus on data from the manuscript of Al-Sirat al-Mustaqim. The qualitative data was processed according to specific themes based on historical knowledge and is presented in a descriptive manner. The results show that Shaykh Nur al-Din al-Raniri deals with of a number of local fiqh issues in Al-Sirat al-Mustaqim. This proves his sensitivity as a scholar to the requirements, where Islamic law is concerned, in the Malay community in which he livedHence, the allegations are negated.

Keywords: local fiqh issues, al-Sirat al-Mustaqim, Shaykh Nur al-Raniri, classical fiqh texts, translation

 

RUJUKAN

‘Abd al-Fattah al-Su‘aydi et al., 1987. al-Ifsah Fi Fiqh al-Lughah. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Ahmad b. Hajar al-Haytami, 1987. al-Minhaj al-Qawim Sharh al-Muqadimmah al-Hadramiyyah fi al-Fiqh al-Shafi‘i. Damshik: Dar al-Fayha’.

Ahmad b. Hajar al-Haytami, 2005. Fath al-Jawwad Bi Sharh al-Irshad. Jilid 1. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah

D. Iken et al., 1929. Kitab Arti Logat Melajoe. Bandoeng: N. V. Boekh. Visser & Co

Dawn F. Ronney, 1993. Betel Chewing Traditions in South-East Asia. New York: Oxford University Press.

Dawn F. Ronney, 1995. “Betel Chewing in South East Asia”. Kertas kerja di Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) di Lyon France, Ogos 1995.

Ensiklopedia Dunia, 2005. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Ensiklopedia Sejarah dan Kebudayaan Melayu, 1999. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Frank A. Sweetenham, 1887. Vocabulary of the English and Malay Languages with Note. London: W. B. Whittingham & Co.

G.W.J. Drewes, 1987. Reality? Or Delusion? Leiden: Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde.

Ibrahim Anis et al. t.t. al-Mu‘jam al-Wasit, T.T.P, h. 488.

Jamalluddin Hashim, 2011. “Kitab Al-Sirat Al-Mustaqim Karangan Shaykh Nur Al-Din Al-Raniri (Kitab Al-Taharah dan Al-Salah): Teks Dan Analisis”. Tesis PhD, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

Jihaty Abadi et al., 1982. Sari Sejarah Kesusasteraan Melayu-Indonesia (Tradisi-Moden). Kuala Lumpur: Penerbitan Adabi Sdn. Bhd

Kamus Bahasa Melayu Nusantara, 2003. Negara Brunei Darussalam: Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei.

Kamus Dewan, 1993. Edisi Ketiga. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kamus Dewan, 2007. Edisi Keempat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Liaw Yock Fang, 1978. Sejarah Kesusasteraan Melayu Klasik. Singapura: Pustaka Nasional.

M.B. Hooker, 1985. “The Translation of Islam into Southeast Asia” dlm. Readings On Islam in Southeast Asia. Singapura

Malay Concordance Project dlm. http://mcp.anu.edu.au/cgi-bin/tapis.pl, (Capaian 19 Mei 2010).

Malay Concordance Project dlm. http://mcp.anu.edu.au/cgi-bin/tapis.pl, (Capaian 24 Mei 2010).

Mohd Kassim Haji Ali, 1990. Barang Kemas Melayu Tradisi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka

Mohd Kassim Haji Ali, 2008. Traditional Malaysian Jewellery. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd

Muhammad b. Hamud al-Wa’ili, 1410H. Hukm al-Shari‘ah al-Islamiyyah fi al-Muskirat wa Turuq Mukafahatiha wa Athariha al-Darrah Sihiyyan Wa Ijtima‘iyyan wa Iqtisadiyyan. Madinah: Universiti Islam Madinah

Muhammad Idris ‘Abd al-Ra‘uf al-Marbawi, t.t. Qamus al-Marbawi. Jilid 1. T.T.P: Dar al-Fikr.

Mustafa Mohd Isa, 1999. Sastera Melayu Klasik Bercorak Islam. Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia.

Pejabat Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak http://sultan.perak.gov.my/bahasa/pontoh.htm., 24 Mei 2010.

Pusat Rujukan Persuratan Melayu, http://prpm.dbp.gov.my/Search.aspx?k=kain+sutera&d=8, 24 Mei 2010.

R. J. Wilkinson, 1953. A Malay-English Dictionary (Romanised). Jilid 2. London: MacMillan & Co. Ltd.

R.J. Wilkinson, 1985. Manuskrip Klasik Kamus Jawi Melayu Inggeris (A Classic Jawi Malay- English Dictionary. Melaka: Penerbit Baharudinjoha.

R.O. Winstedt, 1977. A History of Classical Malay Literature. London: Oxford University Press.

Shams al-Din Muhammad b. Muhammad al-Khatib al-Sharbini, 1994. Mughni al-Muhtaj Ila Ma‘rifah Ma‘ani Alfaz al-Minhaj. Jilid 1. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah

Shaykh Nur al-Din al-Raniri, 1937. al-Sirat al-Mustaqim Fi Fiqh Madhhab al-Imam al- Shafi‘i radiy Allah ‘anhu. Mesir: Sharikah Maktabah Wa Matba‘ah Mustafa al-Babi al-Halabi Wa Awladihi.

Shigehiro Ikegami, 1997. “Tuak dalam Masyarakat Batak Toba: Laporan Singkat tentang Aspek Sosial-budaya Penggunaan Nira” dlm. Annual Report of the University of Shizuoka. Hamamatsu College

Shihab al-Din Abu ‘Abbas Ahmad b. Muhammad b. Muhammad b. ‘Ali b. Hajar al-Haytami, 1996. Tuhfah al-Muhtaj Bi Sharh al-Minhaj. Jilid 1. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah

Siti Zainon Ismail, 2006. Pakaian Cara Melayu. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Sylvia Fraser-Lu, 1989. Silverware of South-East Asia. Singapore: Oxford University Press

The Encyclopedia Americana, 1990. Amerika Syarikat: Grolier Incorporated.

The New Encyclopedia Britannica, 2005. Amerika Syarikat : Encyclopedia Britannica, Inc.

The World Book Encyclopedia, 1987. Amerika Syarikat : World Book, Inc.

W. E. Maxwell, 1997. “Management of Elephants” dlm. Notes and Queries. Kuala Lumpur: Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society

W.E. Maxwell, 1997. “The Malay Howdah” dlm. Notes and Queries. Kuala Lumpur: Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society

Wahyunah Hj. Abd. Gani, 1991. Panduan Kosa Kata Sastera Klasik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Palm_wine. http://ms.wikipedia.org/wiki/Tuak, (Capaian 18 Mei 2010).

Wikipedia, http://ms.wikipedia.org/wiki/Rengga, (Capaian 19 Mei 2010).

William Marsden, 1812. Dictionary Of The Malayan Language. London: Cox and Baylis.

Winsteadt et al., 1921. Kitab Loghat Melayu. Singapore: Kelly & Walsh Limited Press.

Yaakob Isa, 1997. Kamus Bahasa Melayu Klasik. Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn. Bhd.

Yusuf Ibrahim al-Ardabili, 2006. al-Anwar li A‘mal al-Abrar. Jilid 1. Kuwait Dar al-Diya’ li al-Tiba‘ah wa al-Tawzi‘.

(Teks Penuh)